Stt
Vị trí ứng tuyển
Địa Điểm
Ngày Đăng
Ngày Hết Hạn
Ứng tuyển
STT
1
Địa Điểm
Hồ Chí Minh
Ngày Đăng
14/02/2019
Ngày Hết Hạn
14/05/2019
STT
2
Địa Điểm
Hồ Chí Minh
Ngày Đăng
14/02/2019
Ngày Hết Hạn
14/05/2019
STT
3
Địa Điểm
Tất cả
Ngày Đăng
15/12/2018
Ngày Hết Hạn
15/12/2019
STT
4
Địa Điểm
Tất cả
Ngày Đăng
14/12/2018
Ngày Hết Hạn
01/12/2019
Đối tác