Stt
Vị trí ứng tuyển
Địa Điểm
Ngày Đăng
Ngày Hết Hạn
Ứng tuyển
STT
1
Địa Điểm
Hồ Chí Minh
Ngày Đăng
10/02/2018
Ngày Hết Hạn
01/04/2018
STT
2
Địa Điểm
Tất cả
Ngày Đăng
20/01/2018
Ngày Hết Hạn
01/06/2018
STT
3
Địa Điểm
Tất cả
Ngày Đăng
20/01/2018
Ngày Hết Hạn
01/06/2018
STT
4
Địa Điểm
Hồ Chí Minh
Ngày Đăng
20/01/2018
Ngày Hết Hạn
01/04/2018
STT
5
Địa Điểm
Bình Dương
Ngày Đăng
09/01/2018
Ngày Hết Hạn
01/04/2018
STT
6
Địa Điểm
Hồ Chí Minh
Ngày Đăng
06/01/2017
Ngày Hết Hạn
31/03/2018
STT
7
Địa Điểm
Hồ Chí Minh
Ngày Đăng
08/02/2018
Ngày Hết Hạn
01/05/2018
Đối tác