Stt
Vị trí ứng tuyển
Địa Điểm
Ngày Đăng
Ngày Hết Hạn
Ứng tuyển
STT
1
Địa Điểm
Hồ Chí Minh
Ngày Đăng
10/11/2017
Ngày Hết Hạn
01/03/2018
STT
2
Địa Điểm
Hà Nội
Ngày Đăng
06/01/2017
Ngày Hết Hạn
31/03/2018
STT
3
Địa Điểm
Hồ Chí Minh
Ngày Đăng
12/06/2017
Ngày Hết Hạn
06/01/2018
Đối tác