Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Tờ trình bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ

Tờ trình bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Download

Tờ trình chọn công ty kiểm toán

Tờ trình chọn công ty kiểm toán Download

Tờ trình hợp tác với Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản thành lập "Cty TNHH 2 thành viên GMC-BLUE"

Tờ trình hợp tác với Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản thành lập "Cty TNHH 2 thành viên GMC-BLUE" Download

Tờ trình quyết định chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012

Tờ trình quyết định chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 Download

Tờ trình điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2011

Tờ trình điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2011 Download

Đề xuất kế hoạch năm 2012

Đề xuất kế hoạch năm 2012 Download

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011 Download

Thư ủy quyền-Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2011

Thư ủy quyền-Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2011 Download

Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ

Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ Download

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 Download

Báo Cáo Hoạt Động HĐQT Năm 2009 & Chương Trình 2010

Báo Cáo Hoạt Động HĐQT Năm 2009 & Chương Trình 2010 Download

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Download

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện - Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh 2010

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện - Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh 2010 Download

Phương Án Hợp Tác Đầu Tư "Trung tâm Ứng Dụng Công Nghệ - Kỹ Thuật Cao Y Khoa"

Phương Án Hợp Tác Đầu Tư "Trung tâm Ứng Dụng Công Nghệ - Kỹ Thuật Cao Y Khoa" Download

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 - Chọn Công Ty Kiểm Toán

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 - Chọn Công Ty Kiểm Toán Download

Bản Ghi Nhớ

Bản Ghi Nhớ Download

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 - Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 - Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Download

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 22/04/2010

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 22/04/2010 Download

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Download

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác