Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Thu trieu tap Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013

Thu trieu tap Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 Download

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 203

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 203 Download

GMC - Thu Uy Quyen

GMC - Thu Uy Quyen Download

GMC - Quy chế làm việc

GMC - Quy chế làm việc Download

GMC - Sửa đổi bổ sung điều lệ

GMC - Sửa đổi bổ sung điều lệ Download

Tờ trình bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ

Tờ trình bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ Download

Tờ trình chọn công ty kiểm toán

Tờ trình chọn công ty kiểm toán Download

Tờ trình hợp tác với Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản thành lập "Cty TNHH 2 thành viên GMC-BLUE"

Tờ trình hợp tác với Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản thành lập "Cty TNHH 2 thành viên GMC-BLUE" Download

Tờ trình quyết định chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012

Tờ trình quyết định chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 Download

Tờ trình điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2011

Tờ trình điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2011 Download

Đề xuất kế hoạch năm 2012

Đề xuất kế hoạch năm 2012 Download

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011 Download

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 Download

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo của Ban kiểm soát Download

Báo cáo quản trị năm 2011

Báo cáo quản trị năm 2011 Download

Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011

Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Download

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011-ngày 07/04/2012

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011-ngày 07/04/2012 Download

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Download

Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ

Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ Download

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác