Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Tờ trình quyết định chỉ tiêu SXKD năm 2015

Tờ trình quyết định chỉ tiêu SXKD năm 2015 Download

Tờ trình phương án hợp tác đầu tư 213 Hồng Bàng

Tờ trình phương án hợp tác đầu tư 213 Hồng Bàng Download

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014 Download

Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015 Download

Thư triệu tập Đại hội đồng CĐ TN năm 2015

Thư triệu tập Đại hội đồng CĐ TN năm 2015 Download

Quy chế làm việc tại Đại Hội ĐCĐ TN năm 2015

Quy chế làm việc tại Đại Hội ĐCĐ TN năm 2015 Download

Kế họach SX KD năm 2015

Kế họach SX KD năm 2015 Download

Chương trình Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2015

Chương trình Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2015 Download

CBTT Thư triệu tập Đại hội đồng CĐTN 2015 (31-3-2015)

CBTT Thư triệu tập Đại hội đồng CĐTN 2015 (31-3-2015) Download

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Download

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Download

Biên Bản Kiểm Phiếu

Biên Bản Kiểm Phiếu Download

Tờ Trình Giữ nguyên cơ cấu Hội Đồng Quản Trị

Tờ Trình Giữ nguyên cơ cấu Hội Đồng Quản Trị Download

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Download

Danh Sách Cổ Đông

Danh Sách Cổ Đông Download

GMC - Điều lệ tổ chức và hoạt động ( phần 1 )

GMC - Điều lệ tổ chức và hoạt động ( phần 1 ) Download

GMC - Điều lệ tổ chức và hoạt động ( phần 2 )

GMC - Điều lệ tổ chức và hoạt động ( phần 2 ) Download

hông báo công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2012

hông báo công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2012 Download

Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2012 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác