Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Phiếu đăng ký tham dự ĐH ĐCĐTN năm 2015

Phiếu đăng ký tham dự ĐH ĐCĐTN năm 2015 Download

Thư ủy quyền tham dự ĐH ĐCĐ TN năm 2015

Thư ủy quyền tham dự ĐH ĐCĐ TN năm 2015 Download

Thông báo kết luận HĐQT ngày 21/4/2014

Thông báo kết luận HĐQT ngày 21/4/2014 Download

Thư ủy quyền-Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2011

Thư ủy quyền-Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2011 Download

Danh Mục Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010

Danh Mục Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 Download

Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên - Năm tài chính 2009 - Ngày 22-04-2010

Download

Qui Chế Làm Việc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010 - Ngày 22-04-2010

Download

Báo Cáo Thực Hiện Kế Hoạch SXKD Năm 2009 và Kế Hoạch Năm 2010

Báo Cáo Thực Hiện Kế Hoạch SXKD Năm 2009 và Kế Hoạch Năm 2010 Download

06 Chương Trình Năm 2010 Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh

06 Chương Trình Năm 2010 Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Download

Báo Cáo Kiểm Toán

Báo Cáo Kiểm Toán Download

Báo Cáo Hoạt Động HĐQT Năm 2009 & Chương Trình 2010

Báo Cáo Hoạt Động HĐQT Năm 2009 & Chương Trình 2010 Download

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Download

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện - Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh 2010

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện - Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh 2010 Download

Phương Án Hợp Tác Đầu Tư "Trung tâm Ứng Dụng Công Nghệ - Kỹ Thuật Cao Y Khoa"

Phương Án Hợp Tác Đầu Tư "Trung tâm Ứng Dụng Công Nghệ - Kỹ Thuật Cao Y Khoa" Download

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 - Chọn Công Ty Kiểm Toán

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 - Chọn Công Ty Kiểm Toán Download

Bản Ghi Nhớ

Bản Ghi Nhớ Download

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 - Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 - Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Download

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 22/04/2010

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 22/04/2010 Download

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Download

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác