Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Phiếu đăng ký tham dự ĐH ĐCĐTN năm 2015

Phiếu đăng ký tham dự ĐH ĐCĐTN năm 2015 Download

Thư ủy quyền tham dự ĐH ĐCĐ TN năm 2015

Thư ủy quyền tham dự ĐH ĐCĐ TN năm 2015 Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Thị Thu Hương

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Thị Thu Hương Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Lê Quang Hùng

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Lê Quang Hùng Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Lâm Tử Thanh

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Lâm Tử Thanh Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Phan Thị Phương

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Phan Thị Phương Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Phan Thị Phương

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Phan Thị Phương Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Nguyễn Thị Mai Ngân

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Nguyễn Thị Mai Ngân Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Lê Thị Chín

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Lê Thị Chín Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III NguyễnThị Hồng Liên

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III NguyễnThị Hồng Liên Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Lâm Quan Kiều Phương

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Lâm Quan Kiều Phương Download

Báo cáo thường niên 2013

Báo cáo thường niên 2013 Download

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% năm 2013

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% năm 2013 Download

Thông báo kết luận HĐQT ngày 21/4/2014

Thông báo kết luận HĐQT ngày 21/4/2014 Download

Danh Mục Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010

Danh Mục Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niện 2010 Download

Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên - Năm tài chính 2009 - Ngày 22-04-2010

Download

Qui Chế Làm Việc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010 - Ngày 22-04-2010

Download

Báo Cáo Thực Hiện Kế Hoạch SXKD Năm 2009 và Kế Hoạch Năm 2010

Báo Cáo Thực Hiện Kế Hoạch SXKD Năm 2009 và Kế Hoạch Năm 2010 Download

06 Chương Trình Năm 2010 Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh

06 Chương Trình Năm 2010 Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Download

Báo Cáo Kiểm Toán

Báo Cáo Kiểm Toán Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác