Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Thu trieu tap Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013

Thu trieu tap Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 Download

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 203

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 203 Download

GMC - Thu Uy Quyen

GMC - Thu Uy Quyen Download

GMC - Quy chế làm việc

GMC - Quy chế làm việc Download

GMC - Sửa đổi bổ sung điều lệ

GMC - Sửa đổi bổ sung điều lệ Download

GMC - Phân phối lợi nhuận

GMC - Phân phối lợi nhuận Download

GMC - Tờ trình đề xuất kế hoạch 2013

GMC - Tờ trình đề xuất kế hoạch 2013 Download

GMC - Chọn công ty kiểm toán

GMC - Chọn công ty kiểm toán Download

GMC - Phiếu đăng ký tham dự

GMC - Phiếu đăng ký tham dự Download

GMC - Báo cáo kết quả SXKD 2012

GMC - Báo cáo kết quả SXKD 2012 Download

GMC - Báo cáo quản trị 2012

GMC - Báo cáo quản trị 2012 Download

GMC - Quyết định chỉ tiêu sản xuất 2013

GMC - Quyết định chỉ tiêu sản xuất 2013 Download

Đề xuất kế hoạch năm 2012

Đề xuất kế hoạch năm 2012 Download

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011 Download

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 Download

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo của Ban kiểm soát Download

Báo cáo quản trị năm 2011

Báo cáo quản trị năm 2011 Download

Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011

Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Download

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011-ngày 07/04/2012

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011-ngày 07/04/2012 Download

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác