Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 Download

Báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ II (2009-2013)

Báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ II (2009-2013) Download

Tờ trình quyết định chỉ tiêu SXKD năm 2014

Tờ trình quyết định chỉ tiêu SXKD năm 2014 Download

Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử TV BKS NK III

Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử TV BKS NK III Download

Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử TV tham gia HĐQT NK III

Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử TV tham gia HĐQT NK III Download

Thể lệ bầu cử TV HĐQT và BKS NK III

Thể lệ bầu cử TV HĐQT và BKS NK III Download

Tờ trình chủ trương đầu tư 213 Hồng Bàng Q.5

Tờ trình chủ trương đầu tư 213 Hồng Bàng Q.5 Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Ân

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Ân Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Minh Hằng

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Minh Hằng Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Thị Thu Hương

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Thị Thu Hương Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Lê Quang Hùng

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Lê Quang Hùng Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Lâm Tử Thanh

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Lâm Tử Thanh Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Phan Thị Phương

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Phan Thị Phương Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Phan Thị Phương

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Phan Thị Phương Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Nguyễn Thị Mai Ngân

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Nguyễn Thị Mai Ngân Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Lê Thị Chín

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Lê Thị Chín Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III NguyễnThị Hồng Liên

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III NguyễnThị Hồng Liên Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Lâm Quan Kiều Phương

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban KS NK III Lâm Quan Kiều Phương Download

Báo cáo thường niên 2013

Báo cáo thường niên 2013 Download

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% năm 2013

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% năm 2013 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác