Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 04 (TB 04 ngay 07-01-2014 cua Cty ve ngay dang ky cuoi cung)

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 04 (TB 04 ngay 07-01-2014 cua Cty ve ngay dang ky cuoi cung) Download

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 19 (TB 19 ngay 13-01-2014 cua TTLKCK ve ngay dang ky cuoi cung)

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 19 (TB 19 ngay 13-01-2014 cua TTLKCK ve ngay dang ky cuoi cung) Download

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 32 (TB 32 ngay 15-01-2014 cua SGDCK ve ngay dang ky cuoi cung)

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 32 (TB 32 ngay 15-01-2014 cua SGDCK ve ngay dang ky cuoi cung) Download

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014 Download

TB-Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III ( 2014-2018)

TB-Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III ( 2014-2018) Download

Thư ngỏ

Thư ngỏ Download

Báo cáo kết quả SXKD năm 2013

Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 Download

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Download

Tờ trình chọn công ty kiểm toán

Tờ trình chọn công ty kiểm toán Download

Quy chế làm việc của Đại Hội ĐHCĐ TN 2014

Quy chế làm việc của Đại Hội ĐHCĐ TN 2014 Download

Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty Download

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 Download

Báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ II (2009-2013)

Báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ II (2009-2013) Download

Tờ trình quyết định chỉ tiêu SXKD năm 2014

Tờ trình quyết định chỉ tiêu SXKD năm 2014 Download

Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử TV BKS NK III

Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử TV BKS NK III Download

Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử TV tham gia HĐQT NK III

Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử TV tham gia HĐQT NK III Download

Thể lệ bầu cử TV HĐQT và BKS NK III

Thể lệ bầu cử TV HĐQT và BKS NK III Download

Tờ trình chủ trương đầu tư 213 Hồng Bàng Q.5

Tờ trình chủ trương đầu tư 213 Hồng Bàng Q.5 Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Ân

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Ân Download

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Minh Hằng

Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT NK III Nguyễn Minh Hằng Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác