Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Thông Tin

Thông tin

Đề xuất Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh năm 2016

Đề xuất Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh năm 2016 Download

Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán 2016

Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán 2016 Download

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015 Download

Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho Cổ đông hiện hữu)

Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho Cổ đông hiện hữu) Download

Phân phối lợi nhuận năm 2015

Phân phối lợi nhuận năm 2015 Download

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 Download

Thư ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thư ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Download

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Download

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Download

Thư Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Thư Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Download

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Download

Công bố thông tin

Công bố Thông tin Download

Đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông

Đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông Download

Thư ủy quyền -Phiếu đăng ký tham dự-Đơn dề cử TV HĐQT-Sơ yếu lí lịch

Thư ủy quyền -Phiếu đăng ký tham dự-Đơn dề cử TV HĐQT-Sơ yếu lí lịch Download

Mẫu cam kết tham gia vào HĐQT

Mẫu cam kết tham gia vào HĐQT Download

Mẫu cam kết tham gia vào Ban KS

Mẫu cam kết tham gia vào Ban KS Download

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Và Sở GDCK TP.HCM (Ngày 7 tháng 1 năm 2014)

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Và Sở GDCK TP.HCM (Ngày 7 tháng 1 năm 2014) Download

Báo cáo quản trị Công ty năm 2013 ( Ngày 21 tháng 1 năm 2014)

Báo cáo quản trị Công ty năm 2013 ( Ngày 21 tháng 1 năm 2014) Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác