Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Thông Tin

Thông tin

Công bố thông tin

Công bố Thông tin Download

Đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông

Đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông Download

Thư ủy quyền -Phiếu đăng ký tham dự-Đơn dề cử TV HĐQT-Sơ yếu lí lịch

Thư ủy quyền -Phiếu đăng ký tham dự-Đơn dề cử TV HĐQT-Sơ yếu lí lịch Download

Mẫu cam kết tham gia vào HĐQT

Mẫu cam kết tham gia vào HĐQT Download

Mẫu cam kết tham gia vào Ban KS

Mẫu cam kết tham gia vào Ban KS Download

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Và Sở GDCK TP.HCM (Ngày 7 tháng 1 năm 2014)

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Và Sở GDCK TP.HCM (Ngày 7 tháng 1 năm 2014) Download

Báo cáo quản trị Công ty năm 2013 ( Ngày 21 tháng 1 năm 2014)

Báo cáo quản trị Công ty năm 2013 ( Ngày 21 tháng 1 năm 2014) Download

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 04 (TB 04 ngay 07-01-2014 cua Cty ve ngay dang ky cuoi cung)

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 04 (TB 04 ngay 07-01-2014 cua Cty ve ngay dang ky cuoi cung) Download

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 19 (TB 19 ngay 13-01-2014 cua TTLKCK ve ngay dang ky cuoi cung)

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 19 (TB 19 ngay 13-01-2014 cua TTLKCK ve ngay dang ky cuoi cung) Download

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 32 (TB 32 ngay 15-01-2014 cua SGDCK ve ngay dang ky cuoi cung)

Ngày đăng ký cuối cùng - TB 32 (TB 32 ngay 15-01-2014 cua SGDCK ve ngay dang ky cuoi cung) Download

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014 Download

TB-Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III ( 2014-2018)

TB-Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III ( 2014-2018) Download

Thư ngỏ

Thư ngỏ Download

Báo cáo kết quả SXKD năm 2013

Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 Download

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Download

Tờ trình chọn công ty kiểm toán

Tờ trình chọn công ty kiểm toán Download

Quy chế làm việc của Đại Hội ĐHCĐ TN 2014

Quy chế làm việc của Đại Hội ĐHCĐ TN 2014 Download

Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác