Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Thông Tin

Thông tin

Tờ trình Chủ trương dự án 213 Hồng Bàng, Q5

Tờ trình Chủ trương dự án 213 Hồng Bàng, Q5 Download

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty theo Luật DN 2014

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty theo Luật DN 2014 Download

Quy chế làm việc Đại hội ĐCĐTN năm 2016

Quy chế làm việc Đại hội ĐCĐTN năm 2016 Download

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 Download

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 Download

Đề xuất Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh năm 2016

Đề xuất Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh năm 2016 Download

Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán 2016

Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán 2016 Download

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015

Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015 Download

Danh sách cổ đông không liên hệ được để gửi thư mời tham dự Đai hội đồng cổ đông năm 2016

Danh sách cổ đông không liên hệ được để gửi thư mời tham dự Đai hội đồng cổ đông năm 2016 Download

Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho Cổ đông hiện hữu)

Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho Cổ đông hiện hữu) Download

Phân phối lợi nhuận năm 2015

Phân phối lợi nhuận năm 2015 Download

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 Download

Thư ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thư ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Download

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Download

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Download

Thư Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Thư Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Download

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Download

Công bố thông tin

Công bố Thông tin Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác