Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Quy chế làm việc

Quy chế làm việc Download

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 116.903.300.000 đồng lên 155.556.200.000 đồng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 116.903.300.000 đồng lên 155.556.200.000 đồng Download

BCTC Kiểm toán 2016 Công ty May Sài Gòn

BCTC Kiểm toán 2016 Công ty May Sài Gòn Download

BCTC Kiểm toán hợp nhất 2016 Công ty May Sài Gòn

BCTC Kiểm toán hợp nhất 2016 Công ty May Sài Gòn Download

Thông báo số 429/TB-CNVSD ngày 20/3/2017 của Trung tâm Lưu ký CK – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán để theo dõi.

Thông báo số 429/TB-CNVSD ngày 20/3/2017 của Trung tâm Lưu ký CK – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán để theo dõi. Download

Nghị quyết số 02 về Chiến lược phát triển Công ty trước thềm vận hội mới

Nghị quyết số 02 về Chiến lược phát triển Công ty trước thềm vận hội mới Download

Nghị quyết số 01 Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016

Nghị quyết số 01 Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016 Download

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016 Download

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội năm 2016

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội năm 2016 Download

Tờ trình giữ nguyên Ban Kiểm Soát đến hết nhiệm kỳ III

Tờ trình giữ nguyên Ban Kiểm Soát đến hết nhiệm kỳ III Download

Tờ trình Nghị quyết về Chiến lược phát triển Công ty trước thềm vân hội mới

Tờ trình Nghị quyết về Chiến lược phát triển Công ty trước thềm vân hội mới Download

GMC - Báo cáo thường niên 2015

GMC - Báo cáo thường niên 2015 Download

GMC - Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2015

GMC - Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2015 Download

Cty Garmex SG trước thềm vận hội mới

Cty Garmex SG trước thềm vận hội mới Download

Báo cáo Quản trị 2015 và Phương hướng quản tri 2016

Báo cáo Quản trị 2015 và Phương hướng quản tri 2016 Download

Tờ trình Chủ trương dự án 213 Hồng Bàng, Q5

Tờ trình Chủ trương dự án 213 Hồng Bàng, Q5 Download

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty theo Luật DN 2014

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty theo Luật DN 2014 Download

Quy chế làm việc Đại hội ĐCĐTN năm 2016

Quy chế làm việc Đại hội ĐCĐTN năm 2016 Download

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 Download

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015

Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác