Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số: 08/NQ-HĐQT/2018 ngày 03 tháng 04 năm 2018 về chương trình Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2018

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số: 08/NQ-HĐQT/2018 ngày 03 tháng 04 năm 2018 về chương trình Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2018 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download

Báo cáo quản trị số 01.18

Báo cáo quản trị số 01.18 Download

Công bố nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 22 tháng 04 năm 2017

Công bố nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 22 tháng 04 năm 2017 Download

Đề xuất kế hoạch sản xuất năm 2017

Đề xuất kế hoạch sản xuất năm 2017 Download

Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016

Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016 Download

Tờ trình báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2016

Tờ trình báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2016 Download

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016 và công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán, Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website theo địa chỉ : http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016 và công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán, Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website theo địa chỉ : http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405 Download

Báo cáo quản trị năm 2016 và chương trình năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị

Báo cáo quản trị năm 2016 và chương trình năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị Download

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, chính sách thù lao năm 2017

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, chính sách thù lao năm 2017 Download

Tờ trình đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tờ trình đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Download

Tờ trình hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long để thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long.

Tờ trình hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long để thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long. Download

Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2017

Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2017 Download

Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM.

Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM. Download

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Download

Thư ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Download

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Download

Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Download

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 Download

Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác