Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Tờ trình hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long để thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long.

Tờ trình hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long để thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long. Download

Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2017

Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường Niên Năm 2017 Download

Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM.

Chủ trương sắp xếp lại mặt bằng sản xuất theo yêu cầu mới: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM. Download

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Download

Thư ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Download

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Download

Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Phiếu đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Download

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 Download

Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết Download

Quy chế làm việc

Quy chế làm việc Download

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 116.903.300.000 đồng lên 155.556.200.000 đồng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 116.903.300.000 đồng lên 155.556.200.000 đồng Download

BCTC Kiểm toán 2016 Công ty May Sài Gòn

BCTC Kiểm toán 2016 Công ty May Sài Gòn Download

BCTC Kiểm toán hợp nhất 2016 Công ty May Sài Gòn

BCTC Kiểm toán hợp nhất 2016 Công ty May Sài Gòn Download

Thông báo số 429/TB-CNVSD ngày 20/3/2017 của Trung tâm Lưu ký CK – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán để theo dõi.

Thông báo số 429/TB-CNVSD ngày 20/3/2017 của Trung tâm Lưu ký CK – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán để theo dõi. Download

Nghị quyết số 02 về Chiến lược phát triển Công ty trước thềm vận hội mới

Nghị quyết số 02 về Chiến lược phát triển Công ty trước thềm vận hội mới Download

Nghị quyết số 01 Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016

Nghị quyết số 01 Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016 Download

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016 Download

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội năm 2016

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội năm 2016 Download

Tờ trình giữ nguyên Ban Kiểm Soát đến hết nhiệm kỳ III

Tờ trình giữ nguyên Ban Kiểm Soát đến hết nhiệm kỳ III Download

Tờ trình Nghị quyết về Chiến lược phát triển Công ty trước thềm vân hội mới

Tờ trình Nghị quyết về Chiến lược phát triển Công ty trước thềm vân hội mới Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác