Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Tờ trình chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018

Tờ trình chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018 Download

Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty Download

Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán 2018

Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán 2018 Download

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download

Thư ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

Thư ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download

Công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Mục lục tài liệu

Công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Mục lục tài liệu Download

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông Download

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số: 08/NQ-HĐQT/2018 ngày 03 tháng 04 năm 2018 về chương trình Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2018

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số: 08/NQ-HĐQT/2018 ngày 03 tháng 04 năm 2018 về chương trình Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2018 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download

Báo cáo quản trị số 01.18

Báo cáo quản trị số 01.18 Download

Công bố nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 22 tháng 04 năm 2017

Công bố nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 22 tháng 04 năm 2017 Download

Đề xuất kế hoạch sản xuất năm 2017

Đề xuất kế hoạch sản xuất năm 2017 Download

Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016

Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016 Download

Tờ trình báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2016

Tờ trình báo cáo phân bổ lợi nhuận năm 2016 Download

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016 và công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán, Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website theo địa chỉ : http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 2016 và công bố báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán, Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website theo địa chỉ : http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405 Download

Báo cáo quản trị năm 2016 và chương trình năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị

Báo cáo quản trị năm 2016 và chương trình năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị Download

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, chính sách thù lao năm 2017

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, chính sách thù lao năm 2017 Download

Tờ trình đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tờ trình đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác