Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Nghị quyết số 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết số 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download

Quy chế sửa đổi nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế sửa đổi nội bộ về Quản trị Công ty Download

Điều lệ sửa đổi bổ sung Đại hội đồng cổ đông 2018

Điều lệ sửa đổi bổ sung Đại hội đồng cổ đông 2018 Download

Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Download

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download

Quy chế làm việc

Quy chế làm việc Download

Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết Download

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 Download

Báo cáo quản trị 2017 và chương trình quản trị 2018

Báo cáo quản trị 2017 và chương trình quản trị 2018 Download

Báo cáo Ban kiểm soát 2017

Báo cáo Ban kiểm soát 2017 Download

Tờ trình phân bổ lợi nhuận 2017

Tờ trình phân bổ lợi nhuận 2017 Download

Tờ trình chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018

Tờ trình chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018 Download

Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty Download

Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán 2018

Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán 2018 Download

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download

Thư ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

Thư ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download

Công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Mục lục tài liệu

Công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Mục lục tài liệu Download

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông Download

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác