Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Biên bản họp Ban kiểm soát năm 2018

Biên bản họp Ban kiểm soát năm 2018 Download

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2018 Download

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và quyết đinh bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và quyết đinh bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2018 Download

Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2018

Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2018 Download

Công bố thông tin tờ trình Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV

Công bố thông tin tờ trình Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV Download

CBTT tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2018

CBTT tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2018 Download

Invitation notice extraordinary general shareholders meeting 2018

Invitation notice extraordinary general shareholders meeting 2018 Download

LETTER OF AUTHORIZATION

Thư ủy quyền tham dự Đại hội CĐBT 2018 Download

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội CĐBT 2018

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội CĐBT 2018 Download

Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội CĐBT 2018

Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội CĐBT 2018 Download

CBTT Nghi quyet 28 ve Dia diem va Chuong trinh DH BT 2018 (19-11-18)

CBTT Nghi quyet 28 ve Dia diem va Chuong trinh DH BT 2018 (19-11-18) Download

Mẫu danh sách người có liên quan

Mẫu danh sách người có liên quan Download

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS Download

Đơn tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Đơn tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát Download

Đơn tự ứng cử thành viên HĐQT

Đơn tự ứng cử thành viên HĐQT Download

Đơn đề cử Thành viên HĐQT và BKS của nhóm cổ đông

Đơn đề cử Thành viên HĐQT và BKS của nhóm cổ đông Download

Danh mục biểu mẫu ứng cử, đề cử HĐQT và BKS (Kèm theo quy chế)

Danh mục biểu mẫu ứng cử, đề cử HĐQT và BKS (Kèm theo quy chế) Download

CBTT NQ ve Quy che de cu, ung cu HDQT-BKS NK IV

CBTT NQ ve Quy che de cu, ung cu HDQT-BKS NK IV Download

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản với Sở Giao dịch chứng khoán về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản với Sở Giao dịch chứng khoán về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Download

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 năm tài chính 2017 ngày 21 tháng 04 năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 năm tài chính 2017 ngày 21 tháng 04 năm 2018 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác