Báo Cáo Tài Chính

Tiêu đề

Tên file Download File

Báo cáo hợp nhất cả năm 2011

Báo cáo hợp nhất cả năm 2011 Download

Báo cáo tổng hợp cả năm 2011

Báo cáo tổng hợp cả năm 2011 Download

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011 Download

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ quý III/2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ quý III/2011 Download

Bảng cân đối kế toán giua nien do quý IV/2011

Bảng cân đối kế toán giua nien do quý IV/2011 Download

Kết quả hoạt động kinh doanh giua nien do quý IV/2011

Kết quả hoạt động kinh doanh giua nien do quý IV/2011 Download

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 Download

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý IV/2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý IV/2011 Download

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý IV/2011

Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý IV/2011 Download

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV/2011

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV/2011 Download

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 Download

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ quý III/2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ quý III/2011 Download

Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ quý III/2011

Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ quý III/2011 Download

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ quý III/2011

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ quý III/2011 Download

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Hợp Nhất Quý 2/2010

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Hợp Nhất Quý 2/2010 Download

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Giữa Niên Độ Quý 2/2010

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Giữa Niên Độ Quý 2/2010 Download

Bảng Cân Đối Kế Toán Hợp Nhất Giữa Niên Độ Quý 2/2010

Bảng Cân Đối Kế Toán Hợp Nhất Giữa Niên Độ Quý 2/2010 Download

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Hợp Nhất Quý 1/2010

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Hợp Nhất Quý 1/2010 Download

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Giữa Niên Độ Quý 1/2010

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất Giữa Niên Độ Quý 1/2010 Download

Bảng Cân Đối Kế Toán Hợp Nhất Giữa Niên Độ Quý 1/2010

Bảng Cân Đối Kế Toán Hợp Nhất Giữa Niên Độ Quý 1/2010 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác