Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Mẫu danh sách người có liên quan

Mẫu danh sách người có liên quan Download

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS Download

Đơn tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Đơn tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát Download

Đơn tự ứng cử thành viên HĐQT

Đơn tự ứng cử thành viên HĐQT Download

Đơn đề cử Thành viên HĐQT và BKS của nhóm cổ đông

Đơn đề cử Thành viên HĐQT và BKS của nhóm cổ đông Download

Danh mục biểu mẫu ứng cử, đề cử HĐQT và BKS (Kèm theo quy chế)

Danh mục biểu mẫu ứng cử, đề cử HĐQT và BKS (Kèm theo quy chế) Download

CBTT NQ ve Quy che de cu, ung cu HDQT-BKS NK IV

CBTT NQ ve Quy che de cu, ung cu HDQT-BKS NK IV Download

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản với Sở Giao dịch chứng khoán về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản với Sở Giao dịch chứng khoán về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Download

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 năm tài chính 2017 ngày 21 tháng 04 năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 năm tài chính 2017 ngày 21 tháng 04 năm 2018 Download

Nghị quyết số 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết số 01 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Download

Quy chế sửa đổi nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế sửa đổi nội bộ về Quản trị Công ty Download

Điều lệ sửa đổi bổ sung Đại hội đồng cổ đông 2018

Điều lệ sửa đổi bổ sung Đại hội đồng cổ đông 2018 Download

Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Download

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 Download

Quy chế làm việc

Quy chế làm việc Download

Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết Download

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 Download

Báo cáo quản trị 2017 và chương trình quản trị 2018

Báo cáo quản trị 2017 và chương trình quản trị 2018 Download

Báo cáo Ban kiểm soát 2017

Báo cáo Ban kiểm soát 2017 Download

Tờ trình phân bổ lợi nhuận 2017

Tờ trình phân bổ lợi nhuận 2017 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác