Điều lệ này được Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm Tài chính 2015, tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2016.


Đối tác