CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 
1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
a) Đại hội đồng cổ đông.
b) Hội đồng quản trị.
c) Ban Kiểm soát.
d) Tổng Giám đốc
2. Công ty chỉ có một (01) người đại diện theo pháp luật


Đối tác