MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY       

Điều 3: Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của công ty
1. Mục tiêu của Công ty là phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh đã đăng ký, đạt lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty.  
2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
a) May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú). Chi tiết : Công nghiệp may, sản phẩm chính : quần áo may sẵn các loại. Mã ngành cấp 4 : 1410. 
b) Sản xuất vải dệt thoi. Chi tiết : Công nghiệp dệt vải các loại. Mã ngành cấp 4 : 1312.
c) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết : Kinh doanh vật tư, máy móc thiết bị ngành may. Mã ngành cấp 4 : 4659.
d) Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Mã ngành cấp 4 : 4641.
e) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết : Kinh doanh nguyên phụ liệu phục vụ ngành may. Mã ngành cấp 4 : 4669.
g) Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác. Chi tiết : Công nghiệp dệt len các loại. Mã ngành cấp 4 : 1321.
h) Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết : Môi giới thương mại. Mã ngành cấp 4 : 4610.
i) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng. Mã ngành cấp 4 : 6810.
k) Hoàn thiện sản phẩm dệt. Chi tiết : Dịch vụ giặt, tẩy (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành cấp 4 : 1313.
l) Họat động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh; Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Mã ngành cấp 4: 7020.
m) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết:  Dịch vụ vận tải. Mã ngành cấp 4: 4933.
n) Vận tải hành khách đường bộ khác. Mã ngành cấp 4: 4932.
o) Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao. Mã ngành cấp 4: 4719.
p) Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành cấp 4: 4771.
 
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và họat động
1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật cho phép và Hội đồng quản trị phê chuẩn.


Đối tác