Chính sách phúc lợi

Công ty luôn quan tâm và xây dựng chế độ phúc lợi tốt nhất cho công nhân viên: Nước uống & bữa ăn giữa ca: Công ty đầu tư hệ thống lọc nước tinh khiết ở mỗi nhà máy để cung cấp nước uống tính khiết, đảm bảo chất lượng cho người lao động Bếp ăn giữa ca: làm một trong những công ty đi đầu trong...

Chính sách đào tạo & phát triển

Đào tạo nhân viên kinh doanh, quản lý đơn hàng:Với mục tiêu xây dựng công ty trưởng thành, trong đó có trụ cột chính là có đội ngũ kinh doanh đúng nghĩa. Công ty tổ chức đào tạo thường xuyên cho nhân viên kinh doanh với 7 chuyên đề từ việc trang bị các kiến thức cơ bản nhất đến hướng dẫn...

Chính sách Nhân sự

Garmex Saigon đang nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất, nâng 64 chuyền sản xuất hiện tại với hơn 4.300 công nhân lên 96 chuyền sản xuất với hơn 6.500 công nhân vào năm 2018, áp dụng phương thức quản lý sản xuất theo định hướng tinh gọn (lean manufacturing). Garmex...

Đối tác