PHAN THỊ PHƯỢNG

Trưởng Ban Kiểm Soát

Sinh năm: 1969

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  - chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Thành viên khác
Đối tác