NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Thành viên Hội đồng Quản trị

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên viên Kế toán - Kiểm toán Quốc tế (FCCA)

Đối tác