TỪ VĨ TRÍ

Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (Tài chính doanh nghiệp, quảng trị kinh doanh)

Đối tác