Chính sách đào tạo & phát triển

Đào tạo nhân viên kinh doanh, quản lý đơn hàng:Với mục tiêu xây dựng công ty trưởng thành, trong đó có trụ cột chính là có đội ngũ kinh doanh đúng nghĩa. Công ty tổ chức đào tạo thường xuyên cho nhân viên kinh doanh với 7 chuyên đề từ việc trang bị các kiến thức cơ bản nhất đến hướng dẫn...

Chính sách Nhân sự

Garmex Saigon đang nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất, nâng 64 chuyền sản xuất hiện tại với hơn 4.300 công nhân lên 96 chuyền sản xuất với hơn 6.500 công nhân vào năm 2018, áp dụng phương thức quản lý sản xuất theo định hướng tinh gọn (lean manufacturing). Garmex...

Đối tác