Chính sách đào tạo & phát triển

Đào tạo nhân viên kinh doanh, quản lý đơn hàng:Với mục tiêu xây dựng công ty trưởng thành, trong đó có trụ cột chính là có đội ngũ kinh doanh đúng nghĩa.  Công ty  tổ chức đào tạo  thường xuyên cho nhân viên kinh doanh  với 7 chuyên đề từ  việc trang bị các kiến thức cơ bản  nhất đến hướng dẫn thực hành với sự trợ giúp của chuyên gia ngành may mặc đến từ Shrilan Ka.

Đối tác