Áp dụng đào tạo theo phương pháp GROW giúp cho nhân viên công ty Garmex có lộ trình phát triển rõ ràng

Phương pháp đào tạo GROW
•Goal (Mục tiêu)
•Current Reality (Thực tại)
•Options (Giải pháp)
•Will (Ý chí).
Phương pháp  đào tạo GROW giống như việc lập kế hoạch cho nhân viên. Nó là một công cụ giúp công ty  xây dựng lộ trình phát triển của  các thành viên trong công ty.  Garmex sài gòn tổ chức đào tạo, áp dụng đào tạo theo phương pháp GROW giúp cho nhân viên công ty Garmex  có lộ trình phát triển rõ ràng, thăng tiến trong sự nghiệp
- Quyết định địa điểm họ đến (Mục tiêu)
- Xác định vị trí hiện nay của họ (thực tại)
- Những cách thức khác nhau (lựa chọn giải pháp) để lên kế hoạch hoàn thành.
-  Bảo đảm tất cả thành viên trong công ty  đều quyết tâm thực hiện mục tiêu và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống và trở ngại họ gặp trên đường thực hiện mục tiêu.

      

Đối tác